Фінансовий аналіз та його основні компоненти

В умовах сучасної ринкової економіки з метою оптимізації використання обмежених фінансових ресурсів та досягнення максимально ефективного їх використання на підприємствах активно застосовується фінансовий аналіз .

Аналіз (від др.-грец. ἀνάλυσις – розкладання, розчленування, розбирання) – це розкладання об’єкта, що вивчається, або процесу на окремі складові частини, елементи, внутрішньо властиві цьому об’єкту.

В традиційному розумінні аналіз є методом дослідження шляхом розчленування складних явищ на складові частини. У широкому науковому розумінні аналіз – це метод наукового дослідження (пізнання) та оцінки явищ і процесів, в основі якого лежить вивчення складових частин, елементів системи, що вивчається.

В економіці, складовим елементом якої є фінанси , аналіз застосовується з метою виявлення сутності, закономірностей, тенденцій та оцінки економічних та соціальних процесів, вивчення фінансово-господарської діяльності на всіх рівнях (на рівні підприємства, організації, об’єднання, галузі в масштабі країни) та в різних сферах відтворення (матеріальному виробництві, розподілі, обміні та споживанні).

Сутність фінансового аналізу

У традиційному розумінні сутність фінансового аналізу полягає в оцінці та прогнозуванні фінансового стану підприємства на основі даних фінансової звітності та обліку. У ринкових умовах фінансовий аналіз є одним із головних інструментів фінансового управління підприємств. В його основі лежить аналіз та оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання.

Фінансовий аналіз – процес дослідження фінансового стану та основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку.

Фінансовий аналіз постає як спосіб накопичення, трансформації та використання інформації фінансового характеру, необхідної для оцінки поточного та перспективного фінансового стану підприємства ,
що змінюється під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища та управлінських рішень з метою оцінки його фінансової стійкості та ефективності
діяльності.

Сутність, об’єкти та методи вирішення завдань фінансового аналізу мають
свою специфіку.

Особливості фінансового аналізу

Особливості фінансового аналізу полягають у наступному:

 • множинність суб’єктів аналізу (користувачів інформації);
 • різноманітність цілей та інтересів суб’єктів аналізу;
 • наявність типових методик, стандартів обліку та звітності;
 • орієнтація аналізу на публічну та внутрішню звітність підприємства;
 • максимальна відкритість результатів аналізу користувачів інформації про діяльність підприємства.

Фінансовий аналіз може здійснюватися як самим підприємством (наприклад, фінансово-економічним відділом), так і зовнішніми аналітиками ( аудитори , інвестори , кредитори , рейтингові агенції тощо).

Зміст фінансового аналізу

Зміст фінансового аналізу полягає в оцінці фінансового
стану та результатів діяльності суб’єкта господарювання на основі
достовірної інформації, а також виявленні потенційних можливостей
підвищення ефективності використання капіталу та сталого розвитку
суб’єкта господарювання.

Предмет фінансового аналізу

Предметом фінансового аналізу є сукупність аналізованих фінансових відносин, фінансових ресурсів та їх потоків, причинно-наслідкових зв’язків та методів їх дослідження. Він включає:

 • фінансові відносини, що виникають у результаті фінансово-економічної діяльності організації;
 • пізнання причинно-наслідкових зв’язків у фінансово-господарській діяльності організації;
 • класифікацію, систематизацію, моделювання, вимірювання причинно-наслідкових зв’язків, що складаються під впливом об’єктивних та суб’єктивних факторів та отримують відображення в системі економічної інформації.

Основні завдання фінансового аналізу

Основними завданнями фінансового аналізу є:

 • дослідження теоретичних засад фінансового аналізу;
 • загальна оцінка фінансового стану підприємства (оцінка складу та структури джерел фінансових ресурсів, аналіз джерел власних та позикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості, оцінка складу
  та структури активів, їх стану та руху, аналіз основного та оборотного
  капіталу, аналіз дебіторської заборгованості);
 • аналіз ринкової стійкості підприємства;
 • аналіз фінансової стійкості (аналіз абсолютних та відносних її
  показників, оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки));
 • аналіз платоспроможності та ліквідності;
 • аналіз грошових потоків;
 • аналіз ефективності використання капіталу (аналіз прибутковості,
  оборотності обігових коштів, дослідження ефекту фінансового
  важеля);
 • оцінка кредитоспроможності підприємства;
 • аналіз ділової активності підприємства;
 • прогнозування фінансових показників підприємства;
 • аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та пошук шляхів запобігання банкрутству.

Об’єкти фінансового аналізу

Об’єктами фінансового аналізу є:

 • суб’єкти господарювання (підприємство, фірма, організація
  тощо)
 • конкретні фінансово-економічні показники діяльності підприємства ( ліквідність , прибуток та рентабельність , фінансова автономія тощо).

Джерела інформації для проведення фінансового аналізу

Джерелами інформації для здійснення фінансового аналізу можуть бути:

 • бухгалтерська звітність ;
 • дані фінансового обліку ;
 • дані управлінського обліку ;
 • нормативно-довідкова інформація

Суб’єкти фінансового аналізу

Суб’єктами (користувачами) фінансового аналізу є:

 • акціонери (засновники) підприємства;
 • топ-менеджмент та інші співробітники компанії;
 • інвестори;
 • кредитори;
 • постачальники та покупці ;
 • рейтингові агенції;
 • аудиторські компанії;
 • органи державної влади.

Принципи фінансового аналізу

Принципами фінансового аналізу є:

 • цілеспрямованість;
 • системність;
 • єдність інформаційної бази;
 • комплексність;
 • суттєвість;
 • єдність та узгодженість схем аналітичних процедур, сумісність результатів.

Методи фінансового аналізу

Методами фінансового аналізу виступають:

 • статистичні;
 • бухгалтерські;
 • економіко-математичні.

Вихідна інформація

Результатом проведення фінансового аналізу є наступна вихідна інформація :

 • форми фінансово-економічних розрахунків, аналітичних таблиць, схем, діаграм, графіків, моделей;
 • комплексні та тематичні аналітичні звіти та висновки.

Фінансовий аналіз є засобом об’єднання фінансового та загального менеджменту у частині аналізу, а також фінансового забезпечення стратегії підприємства . Без нього неможливе планування, прогнозування, бюджетування, ефективне розміщення фінансових ресурсів та аудит.

Залиште коментар:

Ваш email не буде опубліковано.

Продовжуючи роботу на сайті, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Детальніше

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close