Форми грошей та їх еволюція

З моменту виникнення гроші пройшли тривалий еволюційний шлях, у якому змінювалася як суть самих грошей, а й їхні види і форми. Під виглядом грошей розуміється їхня класифікація на основі природно-функціональної ознаки, що відображає соціально-економічне призначення грошей. Прийнято виділяти три основні види грошей :

 1. товарні гроші;
 2. повноцінні (металеві) гроші;
 3. неповноцінні (кредитні) гроші.

У межах виду грошей виділяються форми грошей . Під формою грошей розуміється зовнішнє вираження (втілення) певного виду грошей. Так, наприклад, сучасні кредитні гроші мають кілька форм втілення: паперові гроші, депозитні гроші та квазігроші.

Історично, зміна одних форм грошей на іншу була обумовлена ​​розвитком суспільних та економічних відносин, у процесі яких відбувався відбір тих форм грошей, які були здатні у цей період найбільш адекватно виконувати функції грошей.

Форми грошей еволюціонували від повноцінних грошей до неповноцінних, якими є сучасні гроші.

Повноцінні гроші мали внутрішню реальну вартість, яка виражалася вартістю товару, що виконував функції грошей , або вартістю матеріалу, з якого були виготовлені гроші, наприклад золоті або срібні монети.

Неповноцінні гроші набувають своєї вартості виключно у процесі грошового обігу . Внутрішня реальна вартість неповноцінних грошей істотно нижча за вартість того матеріалу, з якого вони виготовлені (банкноти, білона монета, депозитні та електронні гроші). Виняток можуть становити, наприклад, білонні монети дрібних номіналів, якими витрати на їх виготовлення перевищують номінал таких монет. Наразі всі країни світу використовують виключно неповноцінні гроші.

У процесі еволюції форм грошей від повноцінних до неповноцінних грошей виділяється епоха використання змішаних форм грошей . У цей період в одних країнах використовували повноцінні гроші, в інших – неповноцінні (паперові). Крім того, в одних і тих же країнах поряд з повноцінними монетами нерідко використовувалися і неповноцінні білони, а також паперові знаки грошей (банкноти). Останні не мали внутрішньої реальної вартості та були за формою ідентичні неповноцінним грошам. Однак вони тривалий час вільно обмінювалися на повноцінні монети та їхня вартість, що формувалася в процесі обміну, зближалася з вартістю металу, на який вони обмінювалися. Тому такі банкноти були тотожні повноцінним грошима.

Найранішою формою повноцінних грошей були товарні гроші . Спочатку це були предмети першої необхідності – худоба, сіль, зерно, риба, хліб тощо. як найбільш ходові товари.

На зміну предметам першої необхідності у ролі грошей поступово прийшли предмети розкоші , насамперед прикраси: намисто з черепашок, перли, хутра, інші дорогоцінні вироби. Це можна пояснити тим, що попит на предмети розкоші виявився динамічнішим, тривалішим і об’ємнішим, ніж на предмети першої необхідності. І за своїми фізичними властивостями вони були меншими, довше зберігалися, мали більш постійну вартість.

Однак товарні гроші (як предмети першої необхідності, так і предмети розкоші) були надто примітивними, функціонували поштучно, не підлягали поділу та виступали у своєму природному вигляді. Товарні гроші відповідали потребам обміну на його ранніх стадіях.

У період поділу праці (землеробство і ремесло) в обмін почали надходити непросто надлишки продукції, а товари, спеціально виготовлені на продаж. Це сприяло як розширенню обсягів товарного виробництва та розвитку ринку обміну, а й розширенню територіальних кордонів обміну. Тому ринок поставив перед грошовим товаром нові вимоги — бути однорідним, економічно ділимим, здатним довго зберігати свою вартість. Задовольнити такі вимоги попередні гроші не могли через їхні фізичні властивості. На їхнє місце ринок стихійно висунув метал. Почалася тривала ера панування металевих грошей .

Проте виникнення металевих грошей призупинило модернізацію їхніх форм. Так, у міру зростання продуктивності суспільної праці збільшувалися можливості накопичення вартості, тобто. виникала об’єктивна потреба у збільшенні маси грошового товару, який у такий спосіб вилучався із сфери споживання. У відповідь на це ринок постійно посилював вимоги, що висуваються до грошового товару. Такий товар, зокрема, повинен мати високу питому вартість вагової одиниці металу, властивість тривалий час (а краще — вічно) зберігати свої фізичні якості, здатність легко змінювати зовнішній вигляд, високу портативність тощо.

На ринку відбувався стихійний відбір грошового товару із групи металів. Спочатку використовувалися звичайні метали — залізо, мідь, бронза та інші, найбільш затребувані людьми домашньому побуті. Згодом цю роль почало виконувати срібло як благородний метал з високою питомою та постійною вартістю та здатністю до зберігання. Однак ще більшою мірою цими властивостями природа наділила золото , яке теж почало претендувати на роль грошового товару. Почалася тривала боротьба між сріблом та золотом за «грошовий трон» у товарному світі. Цей етап у розвитку грошей характеризувався паралельним функціонуванням золота та срібла в ролі грошей і називався золото-срібним біметалізмом. Закінчився він наприкінці ХІХ ст. перемогою золота, коли було встановлено золотий монометалізм .

Еволюція металевих грошей найбільш відчутно виявилася у двох напрямках: перше – набуття та вдосконалення монетної форми; друге – розвиток представницьких форм металевих грошей у обігу.

Форми грошей на ранній стадії розвитку епохи металевих грошей були представлені зливками або шматками металу . І хоча такі форми грошей мали низку переваг у порівнянні з товарними грошима, все ж таки вони мали й ряд недоліків, які стримували розвиток торгових відносин. Зокрема при здійсненні платіжних операцій потрібно здійснювати зважування зливка, визначати пробу металу і, що найгірше, ділити його на частини. Щоб уникнути подібних незручностей, зливки робили різного розміру (ваги). Найбільш відомі купці ставили на них своє тавро, яке свідчило про вагу та пробу металу. Проте авторитет купця як приватної особи був обмеженим, та його тавро могло задовольнити вузьке коло суб’єктів ринку.

З розвитком торгівлі виникла потреба таврування злитків більш відомим і авторитетним обличчям, і це функція перейшла державі. Держави стали виготовляти за встановленою формою зливки металу, вага та пробу яких засвідчували своїм штемпелем. Такі зливки отримали назву монети .

Монета виявилася найдосконалішою формою повноцінних грошей серед тих, які функціонували у поводженні зі своєю субстанційною вартістю. Вона обслуговувала економічні відносини людей упродовж майже трьох тисячоліть. За цей час монета також еволюціонувала. Змінювалася сама форма монети: відомі монети квадратні, неправильної форми, овальні, проте найбільшого поширення набули круглі. Щоб запобігти підробці та обрізанню монет, у їхньому дизайні застосовували рельєфний малюнок та ребристі краї.

Новим етапом у розвитку монети як форми грошей було виникнення білонної монети , тобто розмінної, з дрібною вартістю. Білонна монета карбується не з дорогоцінного металу, тобто. є неповноцінною. Основне призначення билонной монети – сприяти забезпеченню нормального виконання фінансових функцій основний (валютної) монетою. Білонна монета виникла не відразу, але на певному етапі розвитку грошового обігу. Карбування повноцінної монети поряд з неповноцінною була першою реакцією грошей на нову вимогу обігу — економічності, яке ставало все більш відчутним у міру розвитку товарно-грошових відносин.

Розмінна монета активно використовується в обігу і тому швидше стирається. Більше того, висока вартість дорогоцінного металу обумовлює необхідність карбування розмінної монети надто малих розмірів. Така монета була незручною у використанні і легко губилася, що призводило до додаткових витрат дорогоцінного металу. Виготовлення її зі звичайного дешевого металу було об’єктивною необхідністю, а успішне функціонування поряд із повноцінною монетою сприяло пошукам альтернативи повноцінним грошам та заміні їх неповноцінними.

Переваги білонної монети (дешевизна, тривале функціонування) допомогли їй залишитися в обігу і після того, як повноцінна монета як форма грошей зійшла зі сцени. Білонна монета і зараз широко використовується у всіх країнах світу.

У міру подальшого ускладнення та розширення товарного виробництва та ринкових відносин, що охопили всі сфери людського суспільства, з одного боку, та виникнення потужних неринкових (державно-монополістичних) факторів впливу на економіку, з іншого, до грошового товару в епоху золотого монометалізму було висунуто ще більше складні вимоги Ключовими вимогами були:

 • адекватне збільшення маси грошового товару пропорційно до зростання обсягів громадського виробництва (виготовлення золотих грошей було вкрай обмежене через відносно незначні запаси золота);
 • скорочення витрат на виготовлення грошей для мінімізації суспільних витрат обігу;
 • вартість грошей мала стати більш гнучкою під час здійснення державою різних регулятивних заходів.

Зазначені вимоги було задовольнити жоден товар — продукт людської праці, навіть найблагородніший метал — золото. Будучи відносно м’яким та маючи високу питому вартість, золото відчутно зношувалося у процесі звернення, що призводило до великих втрат уречевленої суспільної праці. Через незначне поширення золота в природі його видобуток не могла встигати за зростанням ємності товарного ринку та потребами у грошовій масі. Вартість золота менше піддається будь-яким змінам, оскільки на неї впливають не лише фактори, що визначають поточне виробництво, а й вартість віками накопичених золотих запасів. p align=”justify”> Сама матеріальна форма золота, фізичні властивості якого зробили його найбільш придатним виконувати роль грошей у попередні століття, в умовах XX ст. виявилася непереборною перешкодою до виконання ним цієї ролі.демонетизації золота : спочатку з обігу було вилучено золоті монети, натомість сферу обігу стали обслуговувати неповноцінні гроші, а згодом повністю було зупинено обмін неповноцінних грошей на золото у будь-якій формі.

Еволюційні процеси економіки, що призвели до демонетизації золота, підготували грунт запровадження нематеріальних носіїв грошової суті – неповноцінних грошей чи про кредитних грошей.

Неповноцінні гроші– це гроші, які не мають власної субстанційної вартості. Перехід до неповноцінних грошей відбувався поступово. Перші форми неповноцінних грошей з’явилися ще за часів панування металевих грошей. Тому в історії грошей був тривалий період існування змішаних форм, властивих повноцінним та неповноцінним грошам. Основними формами неповноцінних грошей є билонна (розмінна) монета, паперові гроші (казначейські зобов’язання), банківські зобов’язання (банкноти), депозитні вклади, квазігроші. Не маючи субстанційної вартості, всі вони використовуються як гроші лише тому, що економічні контрагенти, що отримують їх як платеж, мають віру в можливість подальшого використання їх для забезпечення своїх майбутніх платежів.

Кредитні гроші класифікуються за кількома критеріями. Залежно від форми існування виділяють готівку , розмінну монету, депозитні гроші; залежно від статусу емітента та характеру емісії – казначейські та банківські гроші.

Паперові гроші мають два основних тлумачення: широке, коли паперовими називають будь-які грошові знаки, виготовлені з паперу (розмінні та нерозмінні банкноти, казначейські квитки тощо), та вузьке, коли паперові гроші ототожнюються лише з казначейськими квитками, тобто. це нерозмінні на метал знаки, що випускаються державою покриття своїх (бюджетних) витрат. З економічного погляду важливе саме вузьке тлумачення. Паперові гроші наділяються державою примусовим курсом, визнаються законодавчо обов’язковими до прийому на всі види платежів. По суті, це завершена форма знака вартості, яка відірвалася не тільки від субстанційної вартості грошей, а й від реальних потреб обороту. Мірилом їхньої емісії стає не потреба обороту в платіжних засобах, а потреба держави у фінансуванні бюджетного дефіциту . Такі гроші називають ще казначейськими.

Банківські гроші — це теж неповноцінні знаки вартості, які емітуються банками на основі кредитування реальної економіки, завдяки чому їх випуск тісно пов’язується з потребами обороту, забезпечується їхнє вилучення з обороту при погашенні позик та підтримка стабільної вартості. У цьому полягає їхня принципова відмінність і перевага в порівнянні з паперовими грошима.

Банківські гроші виникли стихійно з ринкових відносин, але на значно вищому ступені розвитку, на якій кредит став їхньою іманентною складовою. Коли ринкові зв’язки, а разом з ними і взаємна довіра суб’єктів ринку досягли такого рівня, що один із суб’єктів наважився передати іншому товар або іншу вартість під зобов’язання заплатити в майбутньому, було відкрито можливість виникнення нової форми неповноцінних грошей, альтернативної паперовим грошам. Спочатку торговельний оборот породив так звані торгові гроші у формі боргової розписки, або комерційного векселі. Використовуваний як платіжний засіб, він став звертатися над ринком. З простої розписки боржника вексель стихійно перетворився на платіжний і купівельний засіб, тобто на носія важливих функцій грошей. Проте економічна міць комерційних структур — емітентів векселів була незначною, тому сфера їхнього застосування як грошей була обмеженою.

З розвитком банківського кредиту та банківської справи банки стали випускати замість комерційних векселів свої зобов’язання — банкноти , які поступово перетворилися на універсальний платіжний та купівельний засіб та стали самостійним видом кредитних грошей — банківськими грошима. Згодом, коли банки стали залучати банкноти від клієнтів на вклади, виникла друга форма банківських грошей — депозитні гроші.

Депозитні гроші – це різновид банківських грошей, які існують у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб’єктів у банках. Вони не мають речового вираження і використовуються для платежів у безготівковій формі. Рух депозитних грошей здійснюється за рахунками в банках і не виходить за межі банківської системи . А наводяться вони за допомогою технічних інструментів — чеків , платіжних доручень , пластикових карток тощо.

Потреба у такій формі грошей об’єктивно обумовлена ​​посиленням вимог щодо економічності та зручності грошового обороту тоді, коли його обсяги та суми окремих платежів досягають значних розмірів. Вона має суттєві переваги порівняно з готівковою формою грошей (банкнотами): значно економічніша, зручніша у використанні, піддається контролю з боку банків за обігом після емісії. Тому в сучасних умовах депозитні гроші стали основною формою грошей у країнах із розвиненою ринковою економікою. Їхня частка становить близько 90% всієї грошової маси в обороті.

Електронні гроші – це різновид депозитних грошей, які існують у пам’яті комп’ютерів та здійснюють свій рух автоматично за допомогою комп’ютерних систем за безпосереднього розпорядження власників поточних рахунків. Ця форма органічно поєднує у собі всі переваги депозитної та готівкової форм грошей: немає необхідності переносити чи перевозити велику масу готівки; досягається значна економія витрат на їх виготовлення, зберігання, перерахунок, перевезення тощо; кожен платник має можливість миттєво виконати платіж, попередньо перевіривши всі його умови та здійснивши відповідні розрахунки, а також у платежах готівкою. Носієм електронних грошей, наприклад, є пластикова картка.

Квазігроші , або майже гроші, – це специфічні грошові форми, в яких грошова суть суттєво ослаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм грошей. Таке відхилення можливе з кількох причин:

 • коли у стандартних формах значно послаблюється грошова суть. Так, при розміщенні грошей у довгострокові вклади вони зберігають звичайну форму депозитних грошей, проте при цьому знижується їхня ліквідність, здатність бути платіжними коштами;
 • коли фінансові функції виконують нестандартні форми, які можна віднести до жодної з форм, зазначених вище. Наприклад, вексель у певних межах може використовуватися як гроші у функції купівельного та платіжного засобу, хоча не є грошима у загальноприйнятому розумінні. Те ж саме можна сказати про чек і деякі інші фінансові інструменти.

Використання квазіденег має позитивний вплив на економіку:

 • дає можливість підвищити ліквідність ринку рахунок введення в обіг додаткових платіжних інструментів квазігрошових форм, насамперед векселів;
 • дає можливість зменшити масу платіжних коштів у обороті рахунок вилучення їх у довгострокові депозитні вклади, сприяє оздоровленню кон’юнктури ринків;
 • робить управління грошовою масою, а, отже, пропозицією грошей, гнучкішим і ефективним.

Таким чином, у своєму еволюційному розвитку гроші пройшли тривалий трансформаційний шлях, на кожному етапі якого панували специфічні форми грошей, що найбільше задовольняли потреби обігу. Цей процес триває й у наші дні: знижується питома вага готівки на користь депозитних (безготівкових) грошей, з’являються замінники грошей (так звані криптовалюти) тощо.

Історично, кожна зміна форми грошей обумовлена ​​вищим рівнем розвитку суспільних відносин та суттєвим ускладненням вимог ринку до грошового еквівалента. Переломним моментом у розвитку форм грошей стала демонетизація золота, внаслідок якої закінчилася епоха повноцінних грошей та почалася епоха неповноцінних грошей. На сьогодні неповноцінні гроші повністю взяли на себе і успішно виконують більшість грошових функцій, насамперед засоби обігу , засоби платежу та міри вартості . Водночас є підстави стверджувати, що функцію засобу накопичення вартості частково продовжує виконувати золото, про що свідчить накопичення великих запасів золота у державній та приватній власності.

Залиште коментар:

Ваш email не буде опубліковано.

Продовжуючи роботу на сайті, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Детальніше

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close